Buradasınız

IRAK TÜRKMENELİ’NDEN KIBRIS’A 1964 TARİHLİ MEKTUP

IRAK TÜRKMENELİ’NDEN KIBRIS’A 1964 TARİHLİ MEKTUP I. Cihan Harbi sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasıyla Türkiye sınırları dışında yaşayan Türkler için zor günlerin yaşanacağı bir döneme giriliyordu. Rumeli’den Doğu Türkistan’a, Kafkasya’dan Irak Türkmeneli’ne ve Kıbrıs’a kadar uzanan coğrafyada sahipsiz kalan Türkler birçok soykırıma maruz kalmıştır. Tarihe 93 Harbi (1877-78) olarak geçen Osmanlı Rus savaşı neticesinde büyük toprak kayıpları yaşanmış, Rumeli’den ve Kafkasya’dan Anadolu’ya akın akın göçler gerçekleşmiştir. Osmanlı devleti Ruslara karşı müttefik olarak İngiltere’yi yanında bulmuş ve Kıbrıs Adasının idaresini geçici süreliğine üzerinde güneş batmayan imparatorluğa vermiştir. 1821 Mora İsyanıyla Rumlar büyük hayalleri olan Megola İdea yolunda ilk adımlarını atarak bağımsızlığına kavuşmuş, devam eden yıllar içinde sınırlarını genişleterek Osmanlı Devletinden topraklar almıştır. Kıbrıs’a İngiliz bayrağının çekilmesiyle birlikte Türklere yönelik baskıcı tavırlarını şiddetlendirerek arttıran Rumların hedefinde artık adayı Yunanistan’a bağlamak vardı. Kıbrıs’ta Rumların ayaklanması yolunda en büyük destekçileri kiliseler ve adada bulunan yabancı dış temsilciler olmuştur. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Rumlar büyük ideallerini gerçekleştirebilmek için önemli bir adım atmışlar ve sistematik olarak 1974 Kıbrıs Barış harekâtına kadar adadaki Türk izlerinin silinmesi için kanlı eylemler yapmışlardır. 1963’te Kanlı Noel olaylarıyla eli silahlı Rum çeteleri tarafından Türk köylerine yapılan saldırılar sonucunda Türkler adanın güvenli bölgelerine sığınmak durumunda kalmış ve Türkiye’den gelen Kızılay çadırlarında mülteci olarak yaşam mücadelesi vermişlerdir. Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan Kızıl Papaz Makaryos tarafından 1960’lı yıllardan itibaren Kıbrıslı Türkler sistematik olarak İngiltere ve Avusturalya’ya göçe teşvik edilmiştir. Türkiye kamuoyu Kıbrıs meselesiyle yakından ilgilenmiş, gerek basın gerekse gençlik örgütleri meydanları doldurarak yaşanan kanlı olayları gündemde tutmayı başarabilmiştir. Iraklı Türk gençlerinin tahsil gördüğü Bağdat Üniversitesinde Türk öğrenci birliği 1964 yılının şubat ayında Bağdat Türk Büyükelçiliği vasıtasıyla Bağdat’tan Ankara’ya TBMM Başkanlığına, T.C. Başbakanlığa, T.C. Dışişleri Bakanlığına hitaben bir dilekçe yazmışlardır. Cumhuriyet arşivlerinde tespit ettiğimiz dilekçede şu ifadeler yer almaktadır; “Kıbrıs Türklerinin her zaman kahramanca duruşlarını ve kahraman milletimizin canlı bir örneği olarak milli düşmanlarımıza karşı çetin bir mücadele veren bir millete mensup olmaktan gurur duymaktayız; fakat oradaki Türk kanlarının Rumlar eliyle dökülmesi ve Rumların devamlı bir şekilde tecavüze devam edip Türklüğü hiçe saymalarının yarası derinden etkilemiştir. Rumlar sadece Kıbrıs Türklerine yönelik değil bütün Türklere karşı bir cinayet işlemiş oluyorlar, Rumlar güzel İzmir’de yaptıkları yetmiyormuş gibi Kıbrıs’ta da aynı cinayetleri işliyorlar ve Türkleri suçlu göstermeye çalışıyorlar. Kıbrıs davası yalnızca Kıbrıs’taki Türklerin değil bütün Türkleri ilgilendiren bir meseledir. Biz Bağdat Üniversitesindeki Irak Türkleri öğrencileri, Irak Türklüğünün gençliği adına Türkiye hükümetinden daha ciddi bir şekilde Kıbrıs’taki ırkdaşlarımızın haklarını korumaya çalışması ve Kıbrıs’ı istenilen Kıbrıs etmesini istiyoruz. Bütün Türklere karşı olan tecavüzü önlemek tabii bir şekilde Türkiye hükümetinin inkar edilmez haklarından olduğu için bu hususta ciddi bir durumda bulunulması ve Türk kanlarının beyhude yere dökülmeyeceğini ispat etmesi, bu feci mesele durumda gereken işlemleri yapması, Kıbrıs’ta Türk kardeşlerimizin geçirdikleri buhranlı duruma bir çare bulması lazım geldiğinden icap ederse her şekilde tasarruf edilmesi gerektiği ortadadır. Kıbrıs’ta Türk kardeşlerimizin bu olaylarda yurt ve millet uğrunda verdikleri şehitleri hürmetle anarken, Türkiye hükümetimizden hepimizin fikirlerini işgal eden bu mesele hususunda razı edici icralarda bulunulması beklenilmektedir.” Bağdat Üniversitesi’nde okuyan Irak Türkleri Öğrencileri Türk dünyası dayanışma ruhuyla ve yüksek Türklük bilinciyle iki sayfalık dilekçe kaleme almışlardır. Kıbrıs meselesinin dünya kamuoyunda tartışıldığı bir dönemde mazlum Kıbrıs Türklerinin yaşadıkları sıkıntılar karşısında yanlarında yer almaları ve Kıbrıs’a gerekli askeri müdahale için dönemin Türk hükümetine çağrı yapmaları bir yiğitlik destanıdır. Irak Türkleri Türk Dünyasının önemli bir parçasıdır, yüzyıllardır yaşadıkları Irak coğrafyasına önemli katkılar sunmuşlar ve sunmaya devam etmektedirler. Milli kültürel unsurlarının unutulması ve yok olması için çeşitli dönemlerde katliamlara ve soykırımlara uğrayan Irak Türkleri kendileriyle aynı kaderi yaşayan Akdeniz’in kilit noktasındaki soydaş Kıbrıs Türklerinin acılarını yakından hissetmişler ve 1964 tarihinde yazıya döktükleri dilekçeyle milli duygularını ifade etmişlerdir. Türk Dünyası bir ve beraber olduğu sürece hiçbir baskı ve soykırım Türklüğü yıkamayacaktır. Kaynakça: 1- Adsız (1996) İslam Ansiklopedisi. Cilt 14, Genç Kalemler maddesi, sayfa 21-23. Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul. 2- Ahmet Bozdoğan (2007) Birinci Yeni Lisan Makalesini Milli Edebiyat Akımının Bildirgesi Olarak Okumak. C. Ü. İlahiyat Fakültesi dergisi. X1/2, sayfa 251- 266. 3- Ata Terzibaşı (2005) Kerkük Matbuat Tarihi. Kerkük Vakfı, yayın nu: 14. İstanbul. 4- Ata Terzibaşı (2013) Kerkük Şairleri. Kitap 2, Ötüken, yayın nu: 1021, İstanbul. 5- Maarif Dergisi Koleksiyonu, 11 sayı. (11 Nisan 1329 – 7 Teşrinisani 1329) 6- Mehmet Ömer Kazancı (2011) Yeni Irak gazetesi, Türkmen Kardeşlik Ocağı, yayın nu: 24. Kerkük 7- Mehmet Ömer Kazancı (2019) Hışırtılar. TBA yayın nu: 2. Kerkük. 8- Nazım H. Polat (2020) Yeni Lisan'da Divan Edebiyatı Eleştirisi. Türk Dili. Yıl 69, sayı 821, sayfa 18- 29. 9- Önder Saatçi ((2020) Irak Türkmenleri İçin. Kerkük Vakfı, yayın nu:87. İstanbul. 10- Selahattin Sakı Vali ve Mehmet Hurşit Dakuklu (1980) Basın Tarihi. Kültür Bakanlığı, yayın nu:32. Bağdat. 11- Suphi Saatçi (1997) Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı Antolojisi. Cilt 6, Azerbaycan- Irak (Kerkük) Türk Edebiyatı. Kültür Bakanlığı. Ankara.